Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o chove zvierat na území obce Považany