október 2018

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

15. októbra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Oznam o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu sa neuskutoční zajtra, t.j. 5.10.2018, ale na druhý deň, t.j. v sobotu 6.10.2018.  Táto zmena termínu vývozu odpadu je výnimočná, z dôvodu poruchy vozidla z Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom. Ostatné vývozy sa uskutočnia už v plánovaných termínoch.