Návrh komunitného plánu sociálnych služieb

Vážení občania,

touto cestou si Vám dovoľujeme predložiť Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Považany 2018-2022.

Svoje návrhy, pripomienky, konkrétne nápady a podnety - čo by sa dalo v oblasti sociálnych služieb v obci zlepšiť, príďte nám oznámiť osobne v pracovnom čase na Obecný úrad v Považanoch, prípadne písomne na adresu Obecného úradu Považanoch č. 187, alebo e-mailom na adresu: ocu.povazany@stonline.sk, a to

v termíne do 15.júna 2018.

Čo sociálne služby zahrňujú, alebo ktorých oblastí sa môžu vaše podnety dotýkať:

     Oblasť sociálnych služieb je jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát/obce prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii (obyvatelia ohrození chudobou, vysokou mierou nezamestnanosti, znevýhodnení z hľadiska veku, zdravotného postihnutia, užívatelia drog, alkoholu a iných návykových látok).

    Sociálne služby sa zameriavajú na: prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,  zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, podporu začlenenia jednotlivca do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia a  riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

 

.