Informácia o ustanovujúcom zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s §12 ods.1, ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

7. decembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva Obce Považany
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor novozvolenej starostky
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Oznámenie starostky obce o poverení poslanca zastupovaním starostky
 10. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov
 11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216
 12. Určenie platu starostky obce
 13. Diskusia
 14. Slávnostné posedenie
 15. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce