Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Považanoch č. 144 (ZOS) začalo poskytovať sociálne služby od 01.10.1988 a je zariadením bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je Obec Považany. Kapacita zariadenia: 12 klientov.

Obec Považany je zaregistrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja.

Obec poskytuje a zabezpečuje v tomto zariadení sociálnu službu podľa § 12 ods. 1 písm. c) bodu 1 a podľa § 36 zákona o sociálnych službách osobe, ktorá je podľa odporúčania lekára lekárskej posudkovej činnosti, odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tejto osobe nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jej prirodzenom prostredí.

Poskytovaná sociálna služba klientom je celoročná, pobytová. Pri nástupe do zariadenia uzatvára obce s klientom "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby" v zmysle zákona o sociálnych službách. Dohodnutý druh a rozsah služieb je podkladom pre stanovenie výšky úhrady podľa zákona o sociálnych službách.

Poslaním ZOS je plniť úlohy a činnosti vymedzené zriaďovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

V ZOS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť a služby:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie (v dvojlôžkových izbách)
  • stravovanie (celodenné)
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • úschova cenných vecí
  • záujmová činnosť

Kontakt:

Zariadenie opatrovateľskej služby, 916 26 Považany č. 144

Mgr. Magdaléna Hudecová – vedúca zariadenia: tel. č. 032/7797198,

e-mail: zos@obec-povaznay.sk

V prípade aktuálneho záujmu o poskytovanie sociálnej služby kontaktujte vedúcu zariadenia osobne priamo v zariadení denne počas pracovných dní od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rozpočtový rok 2017 boli 607,- EUR /mesiac/1 klienta.