ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE previesť majetok Obce Považany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

previesť majetok Obce Považany z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 7 ods.9 Zásad hospodárenia s majetkom obce Považany

Obec Považany podľa § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 7 ods.9 Zásad hospodárenia s majetkom obce Považany zverejňuje svoj zámer, previesť majetok obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúci sa v obci Považany, v časti Mošovce Západoslovenskej energetike, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

Predmetom prevodu majetku obce je nehnuteľnosť – pozemok registra KN „C“ parc. č. 310/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Považany, obec Považany, okres Nové Mesto nad Váhom, ktorý bude slúžiť k výstavbe transformačnej stanice, a to za sumu 35 € bez DPH za celú výmeru pozemku, ktorá je zakotvená v Zmluve o spolupráci č.10/22300/021-ZoS zo dňa 3.8.2010 uzavretou medzi obcou Považany a Západoslovenskou energetikou, a.s., Bratislava.

Zdôvodnenie:

Pozemok malej výmery – 12m² je potrebný k výstavbe transformačnej stanice, ktorá bude súčasťou elektroenergetického zariadenia – distribučnej siete Západoslovenskej energetiky, a.s. Bratislava a jej následného pripojenia k stavbe „Považany Mošovská VNK, TS,DT, NNK“ nového stavebného obvodu Mošovce II., a tým prispieť k sociálno-ekonomického rozvoju obce.

V Považanoch dňa 17.08.2011