september 2018

Zber objemných odpadov

V dňoch 1.-4. októbra 2018 bude na dvore Obecného úradu v Považanoch pristavený veľkoobjemový 30m3 kontajner.

 

Do tohto kontajneru môžno priniesť: rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.

 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

20. septembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :