máj 2018

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb

Vážení občania,

touto cestou si Vám dovoľujeme predložiť Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Považany 2018-2022.

Svoje návrhy, pripomienky, konkrétne nápady a podnety - čo by sa dalo v oblasti sociálnych služieb v obci zlepšiť, príďte nám oznámiť osobne v pracovnom čase na Obecný úrad v Považanoch, prípadne písomne na adresu Obecného úradu Považanoch č. 187, alebo e-mailom na adresu: ocu.povazany@stonline.sk, a to

Pozvánka na Deň detí

26. mája 2018 od 13,00 hod. v areáli TJ „ Družstevník“ v Považanoch

sa uskutoční pre naše, deti, detičky

 

DEŇ DETÍ

 

Program:

 

Skákacie hrady, športové súťaže, maľovanie na tvár, ukážka zásahu hasičov, koníky,

(Zmena programu vyhradená)

 

Vstup voľný.

Oznam o odpočte vodomerov

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín oznamuje obyvateľom Považian, že v dňoch 21. a 22. mája 2018 (t.j. v pondelok a v utorok) uskutoční v našej obci odpočet vody. Je potrebné sprístupniť vodomery.

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

24. mája 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :