jún 2018

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

21. júna 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

 

  1. Kontrola uznesení
  2. Interpelácie poslancov OZ
  3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya,

Považany 216