Oznamy a aktuality

Informácia o ustanovujúcom zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s §12 ods.1, ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

7. decembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva Obce Považany
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor novozvolenej starostky
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Oznámenie starostky obce o poverení poslanca zastupovaním starostky
 10. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov
 11. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216
 12. Určenie platu starostky obce
 13. Diskusia
 14. Slávnostné posedenie
 15. Záver

 

Žiadam pozvaných o účasť.

 

Mgr. Eva Ninisová

starostka obce

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje občanom, že

dňa 6. novembra 2018

vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou.

Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.

Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácií chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/285 60 22.

Stránky