február 2018

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby v Považanoch č. 144 (ZOS) začalo poskytovať sociálne služby od 01.10.1988 a je zariadením bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je Obec Považany. Kapacita zariadenia: 12 klientov.

Obec Považany je zaregistrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianského samosprávneho kraja.

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

12. februára 2018 (t.j. v pondelok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Kalendár kultúrno-spoločenských akcií Obce Považany na rok 2018

JANUÁR

13.01.2018 – Poľovnícky ples v KD Považany

27.01.2018 – 15. školský ples KD Považany

  FEBRUÁR

  03.02.2018 – Ples športovcov v KD Považany

  10.2.2018 – Pochovávanie basy KD Považany (obecná zabíjačka, jazda masiek po obci, zábava)

   MAREC
    

   APRÍL

   30.04.2018 - Stavanie mája – Majáles  o 19.00 hod. KD Považany

   MÁJ