Informácia o ustanovujúcom zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s §12 ods.1, ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

7. decembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

Stránky