Spaľovanie odpadu

Podľa § 39 ods.5 zákona č. 223/2001 Z. z. o dopadoch v znení neskorších predpisov pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

 

Tiež je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Odčlenením tohto druhu komunálneho odpadu a jeho „recykláciou“ ušetríme veľké množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov a tiež poplatky za odvoz odpadu. Pre informáciu vývoz kontajnerov po jarnom upratovaní, zaplnením len objemovom rôznymi konármi zo stromov a kríkov a uloženie na skládku stálo obec Považany cca 1.600,€.

Na základe vyššie citovaného znenia zákona o odpadoch, možno jednoznačne skonštatovať, že individuálne spaľovanie nie je spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Odhliadnúc od toho, že dym vznikajúci pri horení obsahuje oxid uhoľnatý, uhľovodíky a decht, čo značne zaťažuje naše životné prostredie.