november 2018

Informácia o ustanovujúcom zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s §12 ods.1, ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

7. decembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje občanom, že

dňa 6. novembra 2018

vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou.

Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.

Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Informácia o zasadnutí OZ

P o z v á n k a

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

22. novembra 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania,

 

dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí využili svoje volebné právo a prišli včera do volebnej miestnosti hlasovať o vedení našej obce na nadchádzajúce štyri roky.

 

Zároveň mi dovoľte zablahoželať novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva k zvoleniu. Teším sa na spoluprácu.

 

Odchádzajúcim poslancom Obecného zastupiteľstva želám veľa osobných i pracovných úspechov a ďakujem za aktívnu a obetavú prácu pre blaho obce.

 

Želám všetko dobré...

 

Mgr. Eva Ninisová, starostka

Stránky