Výročná správa a Záverečný účet Obce Považany za rok 2016