Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 - miesne dane a poplatky