Nakladanie s odpadmi

Spaľovanie odpadu

Podľa § 39 ods.5 zákona č. 223/2001 Z. z. o dopadoch v znení neskorších predpisov pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.