máj 2017

Návrh VZN 1/2017 - zmena VZN 3/2012 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení

NÁVRH

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany

č.1/2017

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 3/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Považany

 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

18. mája 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Pozvánka na Deň matiek

Obec Považany Vás srdečne pozýva na slávnosť

DEŇ MATIEK“,

ktorá sa uskutoční dňa
14. mája 2017 (t.j. v nedeľu) o 15,00 hod.
v Kultúrnom dome v Považanoch.

V programe vystúpia žiaci materskej a základnej školy.

Všetky mamy, mamky, babičky sú srdečne vítané.