marec 2017

Zber objemných odpadov

V dňoch 22.-26.marca 2017 bude na dvore Obecného úradu v Považanoch pristavený veľkoobjemový 30m3 kontajner.

 

Do tohto kontajneru môžno priniesť: rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.

 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

23. marca 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Oznam o zmene termínu stretnutia Viesok

Oznamujeme zmenu termínu stretnutia združenia obcí „Viesky na Slovensku“, ktoré sa uskutoční o týždeň skôr ako bolo plánované (24.06.2017), t.j.

dňa 17.júna 2017 v obci Víska u Chotěboře.

Každá obec môže byť reprezentovaná 50 účastníkmi.

Občania Považian, ktorí majú záujem zúčastniť sa plánovaného stretnutia sa môžu prihlásiť osobne na Obecnom úrade v Považanoch, alebo telefonicky na tel. č. 032/7797205.

 

 

starostka obce

Oznámenie o začatí konania - 195/2017 OcÚPž/25/2017

  Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

Oznámenie o začatí konania - 179/2017 OcÚPž/20/2017

 Obec Považany, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny orgán“) a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín