december 2017

Vianočný vinš

      Mnoho 
            šťastia v čase Vianoc,
        v žiari 
            svetiel stromčeka,
        aby 
            zdravie, láska, pokoj,
        zavítali aj 
            do Vášho domčeka... 
      Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2018 želá 
             starostka obce, zamestnanci obce a poslanci 
        obecného zastupiteľstva obce Považany

Návrh VZN 2/2017 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach ...

Návrh VZN 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016.

Pozvánka na Považanské Vianoce

Obec Považany

v spolupráci s Materskou školou a so Základnou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch Vás srdečne pozývajú

na VII. ročník celoobecného predvianočného podujatia

Považanské Vianoce,

ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2017 o 16,30 hod.

v budove Kultúrneho domu v Považanoch

 

Program: