november 2017

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

1. decembra 2017 o 17,00 hod.

 

do kancelárie starostky obce.

 

 

P r o g r a m :

Informácia o zasadnutí OZ

P o z v á n k a

 

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

27. novembra 2017 (t.j. v pondelok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :