október 2017

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 a ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

23. októbra 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

Zber objemných odpadov

V dňoch 16.-19. októbra 2017 bude na dvore Obecného úradu v Považanoch pristavený veľkoobjemový 30m3 kontajner.

Do tohto kontajneru môžno priniesť:

rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety alebo ich časti, atď.

Odpady, ktoré nie je možné týmto spôsobom zneškodniť:

Zber elektroodpadu

KEDY?

od 11.októbra 2017 – 20. októbra 2017

             

od 08,00-15,30 hod.

 

KAM?

do dvora Obecného úradu

 

ČO? Všetky domáce elektrospotrebiče, ako

Oznámenie o zámere obce Považany prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa - pán Stopka

Obec Považany

Obecný úrad č. 187, 916 26 Považany

_______________________________________________________________

 

 

O Z N Á M E N I E

 

o zámere obce Považany prenajať svoj majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov