jún 2017

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

22. júna 2017 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :