február 2017

Informácia o výkupe papiera

Dátum:

utorok 28. 2. 2017 Považany

 

Čas:

16,00 - 16,30 hod - časť Mošovce č. 396 a pred č. 58

16,40 - 17,10 hod - časť Kríž pred obecným úradom č.d 187 a pred základnou školou č. 216

17,20 - 17,50 hod - časť Vieska č. 260

 

 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

23. februára 2017 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Oznámenie o uložení zásielky - Beáta Ševčeková, Považany – Kríž nad Váhom

Oznámenie o  mieste uloženia písomností

Občan:  Beáta Ševčeková, Považany – Kríž nad Váhom

Písomnosti sú uložené na Obecnom úrade v Považanoch č. 187, 916 26 Považany

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obec Považany,  doručujú sa písomnosti oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.