december 2016

Vianočné prianie

Na štedrý večer pozor dajte,

zvončeky zvonia, počúvajte.

Tak, ako za oblokom sniežik padá,

nech na Váš stôl šťastie sadá.

Prežite sviatok Vianočný,

plný slasti a radosti.

V novom roku veľa zdravia

a iba šťastné dni Vám želá

 

starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce Považany 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

 

  1. 23.02.2017 o 17,00 hod.
  2. 23.03.2017 o 17,00 hod.
  3. 25.05.2017 o 17,00 hod.
  4. 22.06.2017 o 17,00 hod.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.  

Považanské Vianoce 2016

 

Obec Považany

v spolupráci s Materskou školou a so Základnou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch Vás srdečne pozývajú

na VI. ročník celoobecného predvianočného podujatia

 

Považanské Vianoce,

ktoré sa uskutoční dňa

 

16. decembra 2016 o 16,30 hod.

v Kultúrnom dome v Považanoch

 

Program:

Návrh VZN 3/2016

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POVAŽANY č. 3/2016

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014 a v znení VZN č. 4/2015

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

 

9. decembra 2016 (t.j. v piatok) o 16,30 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :