november 2016

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s §12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

16. novembra 2016 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :