jún 2016

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

16. júna 2016 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

  1. Kontrola uznesení
  2. Interpelácie poslancov OZ
  3. a) Záverečný účet obce za rok 2015,

b) Výročná správa za rok 2015,